Disclaimer

Op de website www.ad7.nl wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten en diensten van AdSeven Media. Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar informatie over en de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Deze website wordt u ter beschikking gesteld door Interactive Partners B.V.

Gebruiksvoorwaarden www.ad7.nl

AdSeven Media heeft deze website ingericht als service voor de internetgebruikers in het algemeen en voor zijn klanten in het bijzonder. www.ad7.nl wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van AdSeven Media en van derden. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina’s en grafische producties. Mede om de belangen van AdSeven Media en die van derden hierbij te beschermen, gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van www.ad7.nl.

Het is niet toegestaan om onderdelen van www.ad7.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve indien en voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.ad7.nl, mits naar de hoofdpagina www.ad7.nl wordt verwezen. AdSeven Media behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor om zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de website www.ad7.nl. Het is niet toegestaan om een hyperlink naar www.ad7.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de AdSeven Media-website te zien krijgt in een frame van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de AdSeven Media-website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden

De AdSeven Media-site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende voorwaarden die op die pagina’s worden aangegeven. AdSeven Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s, noch voor de software die op deze sites als download wordt aangeboden.

Aansprakelijkheid

De website van AdSeven Media is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de AdSeven Media-website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of een specifiek probleem. Hoewel de informatie op de AdSeven Media-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en AdSeven Media streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan AdSeven Media geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van AdSeven Media kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. AdSeven Media aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van, of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door AdSeven Media op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AdSeven Media. Hoewel AdSeven Media ernaar streeft dat zijn website continu toegankelijk is, kan AdSeven Media geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat zijn website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van AdSeven Media, wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.